Rollen van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Als speler op het maatschappelijk middenveld vervult Digidak de 3 sociaal-culturele rollen. Zo geven we mee vorm aan de samenleving en aan relaties met andere maatschappelijke actoren.

Digidak neemt de verbindende rol op

Enerzijds zetten we expliciet in op het verbinden van mensen met groepen, gemeenschappen en de brede samenleving. Digidak-locaties zijn toegankelijke derde plekken waar mensen samen en van elkaar kunnen leren en hun lokaal netwerk kunnen versterken. Digitale vaardigheden worden aangescherpt, maar er is ook aandacht en ruimte voor 21e-eeuwse vaardigheden en soft-skills. Er worden leerdrempels overwonnen door de niet-schoolse benadering, we geven ruimte aan ontmoetingen die mogelijks niet vanzelfsprekend zijn (doelgroepenmix: jongeren, ouderen, werkenden, niet-werkenden,..). We doen aan community-building door de hechte gemeenschap van Digidak-vrijwilligers en -cursisten. Mensen versterken hun ondersteuningsnetwerk doordat ze meer mensen in hun eigen buurt leren kennen en doordat ze goed worden doorverwezen met (leer)vragen. Het sociale leren (organisch leermodel) brengt mensen in een afhankelijke verhouding tot elkaar: leren gaat enkel omwille van en samen met de ander (verdere toelichting: functiemix).

Anderzijds zetten we actief in op netwerkgericht werken en inbedding in de lokale context (collaborative ecosystems). Dit wilt zeggen dat Digidak bij voorkeur steeds locaties kiest die zijn ingebed in outreachende lokale werkingen zoals bijvoorbeeld een school, een bibliotheek, een lokaal dienstencentrum of een woon-zorgcentrum. Op deze manier spreken we mensen aan op hun meervoudige identiteit en vergroten we de ontmoetingskansen van personen die elkaar anders misschien niet vanzelfsprekend ontmoeten. Daarbij creëren en versterken we een lokaal netwerk van partners en kunnen we via de multistakeholders-benadering mensen nog beter doorverwijzen en ondersteunen.

Cursisten, vrijwilligers en lokale partners geraken op elkaar betrokken met wederzijdse erkenning, vertrouwen en wederkerigheid tot gevolg. Digidak ondersteunt lokaal relationeel burgerschap. Bonding, bridging en ontmoeting staan centraal (zie verdere toelichting: functiemix).

Digidak neemt de kritische rol op

We doen actief beroep op de kritische en participatieve houding van cursisten, begeleiders en partners. Digidak moedigt cursisten en begeleiders aan om zelf een rol op te nemen in het Digidak-aanbod: van ontwikkeling van leermateriaal tot het organiseren van events en aanbrengen van vormingen. Eigenaarschap staat centraal.

Cursisten en begeleiders geven feedback over online dienstverlening van lokale overheden en andere instellingen, testen digitale (leer)platformen uit (vb: 123digit) en koppelen het online aan het offline gebeuren. We peilen naar het gebruiksnut van digitale toepassingen en spreken mensen aan vanuit dit gebruiksnut. Digidak reflecteert ook zelf als organisatie over de context van de digitalisering van de maatschappij, produceert documentatie over deze reflectie en gaat hieromtrent de dialoog aan (vb: inspiratienota lokale besturen Digidak 2019). We overleggen actief met onze partners over (digitale) noden van cursisten en begeleiders en bieden hiervoor ruimte en platform. Dit doen we o.a. door het ontwikkelen van ondersteuning en vorming op maat zoals:

  • begeleiding bij het aanvragen van studietoelagen
  • online inschrijven voor school
  • ondersteuning bij de groepsaankoop van energie
  • vorming over cybercriminaliteit i.s.m Politie Voorkempen
  • leren een CV opstellen met de website van de VDAB

Dit alles binnen de lijnen van de participatieve democratie, het EVRM en het aanspreken van eenieders verantwoordelijkheid – in een neutraal en toegankelijk kader. Digidak creëert een platform waarop mensen elkaar kunnen emanciperen en empoweren zodat de drempel tot actief burgerschap afneemt.

Digidak neemt de laboratoriumrol op

We ontwikkelen en testen praktijken die een antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen rond sociale cohesie (wat houdt een samenleving bij elkaar?) en het overbruggen van de digitale kloof (hoe krijgen we iedereen mee, hoe valt er niemand uit de boot?). Digidak experimenteert met het aanbod: vrije inloop, initiaties, vorming op maat, collectieve en lokale momenten vrijwilligersvorming, online en offline platform en documentatie. Ook de manier van werken is dynamisch: betaalde krachten, stagiairs, vrijwilligers, werkervaringsstages, sociale economie,.. Mede door de hoge mate van betrokkenheid en het belang van eigenaarschap van cursisten en begeleiders appelleren we aan ondernemend burgerschap.

Begeleiders, cursisten, bezoekers van de vrije inloop, peterorganisaties en betrokken lokale besturen vervullen samen de laboratoriumrol. Eenieder draagt bij aan een nog onbestemde gemeenschap van gemeenschappen. De Digidak-verbinding rond de vraag naar digitale versterking heeft brede doorgroeimogelijkheden tot verdere bonding, bridging en ontmoeting: cursisten bezoekers en begeleiders verenigen zich rond gedeelde interesses, lokale overheden gaan aan de slag met de input van lokale vrijwilligers, peterorganisaties vinden toegang tot gemeenschappen, mensen leren buren kennen,..